Avomuotoinen perhekuntoutus

Avomuotoinen perhekuntoutusLastensuojelun avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään erilaisia palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi. Terapiapalvelu Usvan tarjoama perhekuntoutus on määräaikaista (yleensä 6-18 kk) hoitoa pääsääntöisesti lastensuojelun asiakasperheille, joiden elämäntilanne syystä tai toisesta on ajautunut tilanteeseen että lapsen kasvu tai kehitys on vaarantunut tai perheen tilanne on äkillisesti kriisiytynyt. Usvan tarjoama perhekuntoutus on suunnitelmallista ja perustuu asiakasperheen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen etu huomioiden. Perheet asuvat perhekuntoutusjakson ajan kotonaan, mistä käsin osallistuvat kuntoutustapaamisiin. Heti kuntoutuksen alkuvaiheessa pyritään järjestämään mahdollisimman kattava verkostopalaveri jotta kaikki osapuolet saavat yhtenäisen käsityksen siitä, miksi perhe lähtee kuntoutukseen, mitkä ovat perhekuntoutuksen tavoitteet ja mitkä ovat tärkeimmät asiat kuntoutuksen aikana. Näin myös kaikki perheen kanssa toimivat muodostavat yhteisen tavoitteen jota kohti pyritään. Perhekuntoutuksen tavoitteet ja niiden määrittely tehdään yhdessä lastensuojelun ja perheen kanssa!

Perhekuntoutuksen yleisinä tavoitteina ovat lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen turvaaminen perheessä, lapsen sijoittamisen tai huostaanoton ehkäisy, vanhempien kuntouttaminen ja tukeminen riittävään vastuuseen lapsesta ja perheen elämästä sekä vanhemmuuden ja lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen arviointi. Tavoitteiden toteutumista tarkistetaan ja hoitosuunnitelma päivitetään säännöllisissä hoitoneuvotteluissa. Perhekuntoutusprosessi Usvassa on moniammatillinen, meillä on tarjolla perhepsykoterapeutin,  yksilöpsykoterapeutin, psykologin, sosiaalityöntekijän, sosionomin, kasvatustieteilijän ja lääkärin palvelut ja jokaiselle perheelle pyritään järjestämään juuri heille paras hoitohenkilöstö. Keskeisiä periaatteitamme ovat rehellisyys, avoimuus, läpinäkyvyys ja osallisuus. Työskentelyssä halutaan erityisesti korostaa lasten oikeutta saada näkemyksensä, kokemuksensa ja mielipiteensä esiin.

Usvan henkilökunnan kanssa perheen on turvallista harjoitella yhdessä elämistä ja toisten huomioon ottamista, perhetaitoja. Henkilökunnallamme on vuosien kokemus ja jokainen on pitkälle kouluttautunut oman alansa asiantuntija. Harjoiteltaviin perhetaitoihin kuuluvat oleellisesti itsestään ja muista huolehtimaan oppiminen, rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen, tunteiden kanssa työskentely sekä vuorovaikutustaitojen opettelu. Näitä taitoja harjoitellaan yhdessä henkilökuntamme kanssa niin perheen kotona kuin myös Usvan tiloissa sekä kaikissa tarvittavissa perheen arjesta muodostuvissa ympäristöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla.

Perhekuntoutuksessamme painottuu traumanäkökulma, vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdepulmien tarkastelu sekä näitä korjaavaa hoito, johon kaikki työntekijämme ovat saaneet kattavat koulutukset. Näkökulmamme kuntoutukseen on terapeuttinen pitäen sisällään eri psykoterapiasuuntaukset. Teemme tiivistä yhteistyötä mm päiväkotien, neuvoloiden, ja koulujen kanssa. Myös kunnat ja vakuutusyhtiöt tekevät kanssamme yhteistyötä.